About

Thaidisseratation.com รับปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแล งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ ค้นคว้าอิสระ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยดูแลตั้งแต่การเสนอโครงเรื่องงานวิจัย การสร้างตัวแปร การทดสอบตัวแปร การสรุปผล การอภิปรายผล ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ ช่วยค้นคว้าข้อมูล พิมพ์เอกสาร รายงานวิจัยต่างๆ เขียนบทความ บทความวิชาการ สร้างเครื่องมืองานวิจัย ออกแบบสอบถาม คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ตัวเลขเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS,Eview,Minitab ,Lisrel เป็นต้น

ติดต่อ โอ tel.08-733-15149

Emal : thaidissertation@hotmail.com

Comments are closed.