Posts Tagged ‘รับทำวิทยานิพนธ์’

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำ IS ,Thesis and Dissertation

รับปรึกษาและรับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำ IS โดยดูแลงานวิจัยแบบผู้ช่วยวิจัย หาข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ดูแลตั้งแต่การเสนอโครงเรื่อง ศึกษาวางแผนการกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ตามรูปแบบงานของรับทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ รับทำ Thesis และรับทํา Dissertation เพื่อให้สอดคล้องกับการ รับทํางานวิจัยในการช่วยเหลือดูแลคนไทยในต่างประเทศในด้านการสนับสนุนข้อมูลรับทำวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์ในงานวิจัยอย่างแท้จริง รับประมวลผลด้านสถิติ รับทำ SPSS รับประมวลผล SPSS และรับวิเคราะห์ SPSS รวมถึงโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติอื่นๆ เช่น Minitab,Eview ,Lisrel เป็นต้น รับปรึกษาตั้งแต่การสำรวจข้อมูลแบบสอบถาม กรอกข้อมูลงานวิจัย หรือการออกแบบสัมภาษณ์ ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รับสัมภาษณ์ Interview หรือ สำรวจภาคสนาม Research survey ตามบริษัท ห้างร้าน หรืองานนักศึกษาตามที่ต้องการ โดยดูแลงานวิจัยตั้งแต่รับเอกสาร ตรวจแก้ไขการคีย์ข้อมูลให้ถูกหลักทางสถิติ รับทำแผนธุรกิจ รับทําแผนการตลาด รับเขียนแผนธุรกิจได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ (รับเขียน Business plan & รับเขียน Marketing plan รับวางแผนงบการเงิน รับทำงานวิจัย [...]

Read the rest of this entry »