Latest Publications

รับทำงานวิจัยให้รัฐหรือรับทํางานวิจัยให้หน่วยงานเอกชนดี

โจทย์วิจัยของผู้เชี่ยวชาญหลังได้รับการตั้งคำถามขึ้นมาว่า เรารับทำงานวิจัยให้รัฐหรือรับทํางานวิจัยให้หน่วยงานเอกชนดี ซึ่งเป็นคำถามหลายอย่างที่ต้องประเมินโดยอาศัย Balance Scorecard หรือเราจะวัดดัชนีชี้วัดด้วย KPI (Key performance Indicator) แต่แล้วเราลองใช้กระดานชนวนมาสร้างตารางเมตริกซ์ทำให้เรา รู้ว่า เราควร รับทํางานวิจัย ให้ใครดี ทั้งของรัฐและเอกชน จากการศึกษาเบื้องต้น รับทำงานวิจัย ให้รัฐค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของชื่อเสียงที่จะได้รับ แต่หากทำกับเอกชนเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ใช้ศึกษามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นด้วยๆ