Archive for the ‘รับทำวิทยานิพนธ์’ Category

การวิเคราะห์งาน รับทำวิทยานิพนธ์ (TERMINOLOGY IN thesis ANALYSIS)

การวิเคราะห์งาน รับทำวิทยานิพนธ์ (TERMINOLOGY IN Thesis ANALYSIS) ในการวิเคราะห์งาน มีคำศัพท์เฉพาะ(Terminology) ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กิจกรรมย่อย ของการรับทำวิทยานิพนธ์ (Element) คือ ส่วนที่เล็กที่สุดของงานที่บุคคลต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นรายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการปฏิบัติจัดทำ เพื่อก่อให้เกิดภารกิจและหน้าที่ต่อไป เช่น จัดเรียงเอกสารหรือจัดเอกสารเข้าแฟ้ม ภารกิจ(Task)ของการ รับทำวิทยานิพนธ์ คือ กิจกรรมต่างๆที่ผู้วิจัยจะต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโดยใช้ความสามารถ และความชำนาญของคนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลงานขึ้นมา เช่น จัดหาข้อมูล ค้นคว้าเอกสาร วางกรอบงานวิจัย จัดพิมพ์เนื้อหา ตรวจสอบเอกสาร ทำสำรวจข้อมูล  เป็นต้น หน้าที่ (Duty) ของการ รับทำวิทยานิพนธ์คือ จำนวนภารกิจหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามลำดับที่บุคคลในตำแหน่ง ต่างๆปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง เช่น เก็บเนื้อหาสำคัญๆ สรุปสาระประเด็นงานวิจัย วางกรอบความคิด เป็นต้น

Read the rest of this entry »